A bizánci egyház március 14-én emlékezik meg Szent Benedekről

Nursziai Szent Benedek szentéletű atya

Szent Benedek életéről kevés történeti adatunk maradt. Halála után fél évszázaddal írta meg életét Nagy Szent Gergely pápa a Dialógusok című művében. Az elbeszélés-sorozatból az egyértelmű, hogy a szent Nursia kisvárosból származott, Rómában tanult, de tanulmányainak befejezése előtt az ottani erkölcstelen élettől megundorodva visszavonult Sublacumba (ma: Subiaco). Itt éveken át remetéskedett, majd tanítványokat gyűjtött egybe kis kolostorokba, szerzetes-remete életmódra. Később – a hagyomány szerint 529-ben – innen is tovább ment, és végleg a Cassinum hegyen (ma: Monte Cassino) telepedett le, és ott alapította tulajdonképpeni monostorát. Ennek a közösségnek írta szabálykönyvét is, a Regulát. A szentéletű atya 543 tavaszán hat napos magas láz után tanítványaival Keresztelő Szent János oratóriumába vitette magát, ott megáldozott, majd az ég felé kitárva karjait adta vissza lelkét Istennek. A bizánci egyház március 14-én, a latin egyház pedig március 21-én emlékezik a bencés rend alapítójának halálára.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye (gorogkatolikus.hu)

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA -2/12.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA – AZ IGAZHITŰSÉG (ORTODOXIA) VASÁRNAPJA
PORFIRIOSZ Főpap.

Jn 1,43-51

Abban az időben Jézus ki akart menni Galileába. Találkozott Fülöppel, és mondta neki: „Kövess engem!” Fülöp Betszaidából, András és Péter városából való volt. Fülöp találkozott Natánaellel, és elmondta neki: „Megtaláltuk, akiről Mózes írt a Törvényben és a próféták: a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Natánael. „Gyere és lásd!” – felelte Fülöp. Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: „Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság.” Natánael megkérdezte tőle: „Honnét ismersz?” Jézus így válaszolt: „Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál.” Natánael erre felkiáltott: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!” Jézus ezt felelte neki: „Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz látni ezeknél.” Majd hozzátette: „Bizony, bizony, mondom nektek: mostantól látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött.”

Amikor az adott vasárnapi evangéliumi szakaszt a kezembe veszem, mindig szeretném előbb megérteni, hogy miért ezt a szakaszt olvastatja fel az Egyházunk. Ez nem mindig egyértelmű, mint ahogy az pl. Jézus megszületésekor vagy a Jordánban való megkeresztelkedésének napján. Azért fontos ezt most is tisztázni, mert nem ma ünnepeljük Fülöp apostolt, sem Natánaelt, sem más meghívások napját és még az sem, hogy „az ég megnyílt és az Isten angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött”.

A mai jánosi szakaszban is keresnünk kell erre a miértre a választ, amiből több helyes is lehetséges. Keleti egyházunk nagyböjt első vasárnapján az igazhitűség vasárnapját tartja, amely a képtisztelet visszaállításáról (843) emlékezik meg „Egy igazi izraelita” -mondja Jézus Natánaelnek, „akiben nincs álnokság.” Több, mint 100 évig tartó képrombolás is álnokság volt, amely az Isten által az izraelitáknak adott tilalomra alapozta erejét: „ne készíts magadnak faragot képet!” (Kiv 20,3-5). Ezen álnokság vagy álságosság leple alatti eretnekség feletti győzelemről emlékezünk meg ezen a vasárnapon. A hit tisztaságát, vallási gyakorlatunk hitelességét, avagy igaz voltát ma sem könnyű megőrizni, továbbadni, az elhajlásokat felmutatni.

Minden napi evangéliumi szakasznak van egy másik olvasata is, ahogyan azt a szívünkkel olvassuk. Így egy másik hangsúly is körvonalazódhat, ami szintén nekünk szól. Az evangélium az Isten szava, élő, és az Isten Fia ma is arra használja, hogy bennünket megszólítson. Egy nagyon erős megszólítást olvasunk ezekben a sorokban: „Kövess engem!”– mondta Jézus Fülöpnek. Ha szívvel olvassuk a Szentírást, akkor az egészen máshol jelezhet nekünk, mint ahol az értelmünk tenné. Erre jó példa Remete Szent Antal Szent Atanáz püspök által megírt életrajzában, hogy amikor az ifjú Antal látta, hogy a gazdag ifjú nem tudja elengedni a nagy vagyonát a mennyei kincsekért cserébe és elszomorodott, addig Antal szívével hallgatva megértette, hogy neki mit kell tennie, milyen utat kell választania.

Akinek már ott él szívében Krisztus, azt onnan szólítja meg, hogy „kövess engem”, akár azzal az üzenettel is, hogy most azért fontos ez, mert például Ő az elmúlt időszakban nem igazán volt elégedett ezzel a követéssel, sőt inkább távolodásnak vagy elszakadásnak mondaná azt. Akiknek viszont még nem él ott Krisztus a szívükben, azokat is megszólíthatja az Úr, mégpedig igen nagy erővel. Sok híresség vagy istentagadó megtérését lehetne felsorolni, akik nem tudtak kitérni ezen felhívás elől: „kövess engem!”.

Szintén a János-evangéliumból olvassa fel egyházunk a főpapok emléknapjain azt a szakaszt, amikor azt mondja Jézus: „Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem. (Jn 10.14)” A jó pásztor minden korban, minden zűrzavaros korban össze tudja szedni az övéit, mert Ő ismeri az övéit, mint ahogy Fülöpöt, Natánaelt, Antalt is meghívta. De „enyéim is ismernek engem” – mondta Jézus. A nagy szent főpapok, pl. Szent Atanáz, Szent Cirill püspök és valamennyi igazhitű főpap 843-ban is ismerte a jó pásztor elvárását. Folyamatos lelki kapcsolatban kellett vele lenniük, hogy még a száműzetéseket, kemény megpróbáltatásokat is tudták vállalni, mert ismerték Őt, az Isten Fiát.

Nagyböjti készülődésünk legyen álnokságtól és álságoktól mentes bűnbánattartás és teljen minden percében Krisztus követésében.

Elek Antal atya

Megjelent a Görögkatolikus Szemle című újságban, (XXXIV. Évfolyam 2. szám. 2023. február)

Vámos és farizeus vasárnapja -12/1.

Evangélium (Luk 18.10-14)

„Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, mindenemből tizedet adok. – A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek! –Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.”

A hívő és vallását gyakorló görögkatolikus számára a vámos és farizeus vasárnapja a nagyböjt előtti közvetlen előkészületi idő kezdetét jelenti. Ettől a vasárnaptól kezdjük ugyanis használni a böjti Triódiont, azaz a nagyböjti énektárt. A liturgikus év egyik legnagyobb lelki harca előtti felkészítés kezdeteként értelmezhetjük úgy, hogy utána egész héten szabad hét van, azaz nincs böjti nap. Mielőtt a böjti futást megkezdenénk, egy fontos szabályt kell tisztáznunk, mégpedig azt, hogy hogyan imádkozzunk.

„Ne úgy imádkozzunk, testvérek, mint a farizeus, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik.” (Triódion) A Jézus által elmondott példabeszédnek nincs szüksége külön magyarázatra, egyszerű, világos és azonnal érthető. A gond abban rejlik, hogy nem gondoljuk magunkat a farizeus helyzetébe, a vámos bűnbánatától és gyakorlatától pedig igen messze vagyunk. Hisz mi nem vagyunk olyanok, „mint ez” a vámos. A szentek, akiket tisztelünk, ismerve egyes írásaikat, képesek elénk olyan tükröt tartani, amiben 2023-ban is fel tudjuk ismerni magunkat egy adott evangéliumi cselekményben.

Egyszer megkérdezték Áthosz-hegyi Jerondasz Paisziosz atyát, „miért van az, hogy imádkozás közben néha elkalandoznak a gondolataink?”(A hészükhaszta lelkiség békessége).

Ez a probléma mindannyiunkat érint, és nehezíti az előrejutásunkat az imádságban. A fenti evangéliumi szakaszt újraolvasva látjuk, hogy a farizeus imádság közben rendesen elkalandozik, a vámos viszont lényegre törően, érzelmeivel is az Úr előtt térdel, és valóban imádkozik. Ennek az imádságnak a titka Paisziosz atya szerint a fájdalom lehet. Azért kalandoznak el gondolataink az imában, „mert az imátokban nincsen fájdalom -válaszolta. A szívből való imához fájdalmat kell éreznünk. A szívnek is fájnia kell, hogy ráirányuljon a lélek figyelme. Ha nekünk magunknak akkor éppen nincsen bajunk, bánatunk, a másik ember fájdalma legyen a mi fájdalmunk is! Jóakarattal, szeretettel kell embertársunkhoz viszonyulnunk, át kell éreznünk bajukat, bánatukat, s akkor tudunk értük imádkozni. Így fokozatosan kilépünk önös énünkből, hogy elkezdhessünk valóban szeretni, s átérezni mások fájdalmát.” Fájdalommal tudunk imádkozni azért az asszonyért vagy férfiért, aki abortusz által elvette gyermeke életét, és azokért, akik ebben közreműködtek, fájdalommal tud imádkozni egy elvált házastárs a másik félért, fájdalommal tud imádkozni egy szülő Istentől távol élő tékozló gyermekéért. Fájdalommal tud imádkozni az, aki felfogja és átérzi, milyen Isten szolgálatát bármilyen okból is elhagyni. A listát hosszasan lehetne folytatni. A vámos ilyen fájdalommal a szívében imádkozik és egyetlen vigasza ez a mondat: „Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek!” Nincs alkalma a gondolatainak elkalandozni az imában, mert Isten felfedte valós tettét, és fájdalmával eljutnak szavai az Isten elé. Ha elbizakodottak vagyunk, vagy csak ezt sejtjük magunkról, akkor kezdjünk el imádkozni valakiért a környezetünkből, aki bajban van, mégpedig fájdalommal. Ha kitartóak vagyunk az imában, akár évekig is, akkor a vigasztalásban is részünk lehet. „Minél nagyobb az együttérzés, annál nagyobb a vigasztalás, mert másként nem is lehetne elviselni a fájdalmat” – mondta Páisziosz atya.

Elek Antal atya

Megjelent a Görögkatolikus Szemle című újságban, (XXXIV. Évfolyam 1. szám. 2023. január)

Köszönjük!

Szeretnénk megköszönni minden támogatónknak a 2021. évben kapott bőkezű adományokat, tevékeny segítséget, a befizetett egyházfenntartásokat a Soproni Görögkatolikus Szervezőlelkészség nevében.

Mindenki számára a Szentlélek kegyelmének áldását kívánjuk a 2022. évre!

Új elérhetőségeink:

Szervezet: Soproni Görögkatolikus Szervezőlelkészség
Székhely: 9400 Sopron, Töpler Kálmán u.23.
Levelezési cím: 9400 Sopron, Töpler Kálmán u.23.

Szervezőlelkész: Elek Antal szervezőlelkész és kórházlelkész

Tel.: 70/7720170

Adószám:19307374-1-08

Bankszámlaszám: 10700426-72758940-51100005

IBAN: HU27107004267275894051100005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Elek Antal szervezőlelkész